Dokumenty

Regulamin
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOŻYCZENIA AUTA
1. Osoba fizyczna zobowiązana jest przedłożyć do wglądu Dokumenty:
a) Dowód Osobisty
b) Prawo Jazdy
c) Paszport (tylko obcokrajowcy)
2. Blokada środków na zabezpieczenie.
Najpóźniej należy uiścić ją krótko przed wydaniem pojazdu. Kwota zwrotna pobierana jest gotówką. Kwota blokady może być zatrzymana w całości lub części, jeżeli samochód zostanie zdany w innym stanie niż był odebrany do momentu wyceny kosztów naprawy uszkodzeń. Z kwoty blokady może zostać pobrana również opłata za braki w wyposażeniu, brak paliwa, lub przedłużony okres wynajmu.
3. Wiek:
Minimalny wiek wynajmującego to 25 lat i minimum roczny staż posiadania prawo jazdy, możliwość wynajmu przez osobę młodszą niż 25 lat lub posiadającą prawo jazdy krócej niż rok istnieje za dodatkową opłatą.
4. Płatność:
Klient płaci z góry za okres planowanego wynajmu pojazdu.
5. Rezerwacja i przedłużenie najmu:
a) Ważna rezerwacja musi zawierać następujące punkty: dane osobiste, dane teleadresowe, wypożyczany model pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godzina odbioru oraz zdania pojazdu.
b) w wypadku odwołania zamówienia przed upływem 24 godzin od jego planowego rozpoczęcia Firma obciąża Klienta opłatą równą wysokości 1 doby wynajmu danego auta.
6. Paliwo:
Samochody podstawiane są z pełnym bakiem paliwa i powinny być zwrócone z takim samym poziomem paliwa, w innym przypadku kwota blokady jest wstrzymana do momentu zatankowania samochodu do pełna, następnie zwracana pomniejszona o koszty tankowania powiększone o 15%.
7. Kilometry:
Limit kilometrów na dobę w cenie najmu wynosi 250 km, każde dodatkowe rozpoczęte 100 km to
dodatkowy koszt 10 PLN

WARUNKI WYPOŻYCZENIA AUTA
1. Wypożyczający pojazd uznaje, iż otrzymuje samochód sprawny technicznie bez uszkodzeń nadwozia i wnętrza pojazdu. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w takim samym stanie. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego auta muszą zostać uwypuklone w protokole zdawczo – odbiorczym. Gdy tak się nie stanie, potencjalne reklamacje ze strony użytkującego nie będą rozpatrzone.
2. 60-minutowe opóźnienie oddania samochodu jest dopuszczalne, aczkolwiek wyłącznie za
wcześniejszym zawiadomieniem Firmy.
3. Przedłużenie najmu więcej niż godzinę powoduje automatyczne naliczenie kolejnej doby.
4. Brak poinformowania Firmy o opóźnieniu
a) do 6 godzin przed planowanym zdaniem pojazdu jest naliczana opłata jak za kolejną dobę najmu
b) mniej niż 6 godzin od wyznaczonej w umowie / protokole godziny zwrotu pojazdu naliczana jest opłatę równą stawce dobowej najmu x 2
c) każdy rozpoczęty kolejny dzień, poza pierwszym, opóźnienia w oddaniu pojazdu naliczana jest opłata równa stawce dobowej najmu x 2
d) Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie o tym Wypożyczalni upoważnia Firmę do
natychmiastowego powiadomienia stosownych organów o kradzieży samochodu jak i podwyższenia stawki razy 3, za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu.
5. W trakcie trwania najmu wypożyczający pojazd zobowiązany jest do przestrzegania standardowych zasad jego eksploatacji. Najemca dba także o stan techniczny samochodu (stan powietrza w ogumieniu oraz poziom oleju w silniku). W przypadku stwierdzenia ww. braków mogących spowodować uszkodzenie pojazdu, najemca zobowiązany do ich rekompensaty.
6. Podczas użytkowania pojazdu najemca bez powiadomienia Wynajmującego ma całkowity zakaz
opuszczania samochodem terytorium Polski pod karą 10.000 PLN oraz zgłoszeniem na Policję o
przywłaszczeniu samochodu. Możliwy jest wyjazd poza terytorium Polski pod warunkiem ustalenia tego z wynajmującym (tylko na teren Państw UE oraz tzw. Państw Partnerskich).
7. W przypadku wypadku lub kradzieży pojazdu należy niezwłocznie powiadomić Policję oraz
Wypożyczalnię. Wszystkie szkody nie zgłoszone odpowiednim organom Klient będzie rekompensował na własny koszt.
8. W przypadku awarii należy niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię.
9. Za usterki wynikające z niewłaściwego użytkowani pojazdu Wypożyczalnia obciąży Najemcę.
10. W przypadkach próby podmiany, zamiany czy też demontażu części jak też próby ingerencji w stan licznika kilometrów z zamiarem zatajenia rzeczywistego przebiegu pojazdu najemca zostanie obciążony kwotą równą wartości części wg aktualnych cen detalicznych, kwota za montaż tych części oraz kara w wysokości 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych).
11. W momencie podpisania umowy Klient godzi się na wystawienie faktury imiennej, bez rygoru podpisu na siebie, własną firmę bądź przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudniony. Najemca oświadcza równocześnie, iż jest osobą upoważnioną do odbioru faktury i podpisania oświadczeń woli w imieniu firmy. Zobowiązuje się również do pokrycia wszelkich kosztów związanych fakturą wystawioną na siebie, swoja firmę lub też inną osobę trzecią – w tym firmę, w której pracuje.
12. Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za spowodowane z jego winy szkody (wybicie szyby, awaria ogumienia nie będąca następstwem wady fabrycznej, uszkodzenie tapicerki bądź innych części pojazdu). Klient upoważnia Firmę do obciążenia siebie za powstałe szkody z tego tytułu. Klient pokrywa także koszty opłat parkingowych, ewentualnych kosztów odholowania pojazdu bądź mandatów i innych wynikających ze złamania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym.
13. Wszelkie kwestie nie regulowane w niniejszym regulaminie mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
14. Klienta/Kierowcę obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy powyżej 140 km/h pod karą 300 zł.
15. W przypadku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, środków odurzających i/lub
narkotyków wynajmujący ponosi wszelkie koszty: napraw, odszkodowań i spraw sądowych.
16. W przypadku kolizji z winy Klienta/Kierowcy bądź kradzieży samochodu, dalszy wynajem innego auta lub podmiana samochodu jest możliwa tylko za dodatkową opłatą.
17. Samochodem może kierować wyłącznie osoba, wskazana w umowie najmu jako Kierowca.
18. Regulamin jest integralną częścią Umowy.

ZASADY WYPOŻYCZENIA AUTA
Wypożyczalnia zwana dalej Wynajmującym, udostępnia Najemcy pojazd opisany w umowie. Wynajmujący zapoznał Najemcę ze stanem technicznym pojazdu i Najemca oświadcza, że stan samochodu nie budzi zastrzeżeń, a sam przedmiot umowy jest gotowy do dalszej eksploatacji.
1 ) Najemca oświadcza, że:
a) przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność przed Wynajmującym z tytułu przestrzegania i
wypełnienia wszystkich postanowień zawartych w niniejszej umowie
b) posiada ważne prawo jazdy oraz inne dokumenty, które przedłożył Wynajmującemu
c) wszelkie dane potrzebne do zawarcia umowy najmu podane ze strony Najemcy są zgodne z prawdą
d) wyłącza roszczenia w związku z awarią pojazdu, ponad te, które określono w umowie lub regulaminie.
2 ) Najemca zobowiązuje się:
a) zwrócić pojazd w stanie w jakim go wynajął tj. czysty (dopuszczalne są zabrudzenia wynikające z normalnego użytkowania pojazdu), zatankowany wraz z otrzymanym wyposażeniem
b) do zapłaty wszelkich opłat podanych przez Wynajmującego związanych z doprowadzeniem pojazdu do stanu pierwotnego np.: czyszczenie, pranie, itp. oraz zatankowanie pojazdu
c) do złożenia w przypadkach losowych w/g ustaleń Wynajmującego oświadczenia ustalającego formę i termin rozliczenia się
d) do uzgodnienia i zatwierdzenia z Wynajmującym przedłużenia okresu najmu pojazdu.
e)  po zakończeniu okresu najmu Klient bez wezwań winien przekazać pojazd określony w umowie
Wynajmującemu w stanie pełnej sprawności technicznej
f) uiścić opłatę za tankowanie w przypadku braku zwrotu paliwa przez najemcę
g) eksploatować pojazd w pełni na własny koszt i zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji
h) pokryć wszelkie koszty napraw wraz z kosztami holowania spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu, w tym użytkowanie samochodu w sposób niezgodny z warunkami umowy najmu
i) korzystać z pojazdu w sposób gwarantujący utrzymanie go w stanie pełnej sprawności technicznej jak i dbałość o wygląd estetyczny i czystość pojazdu
j) kierować pojazdem wyłącznie nie będąc pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych,
narkotyków i innych używek
k) nie używać pojazdu w sposób mogący spowodować unieważnienie polisy ubezpieczeniowej
l) zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą lub zniszczeniem, w sposób należyty powszechnie przyjęty za szczególnie staranny
ł) nie podejmować jakiejkolwiek próby ingerencji w jakąkolwiek część auta lub próby samodzielnej jej naprawy bez powiadomienia wynajmującego (wyjątek stanowi wymiana przebitego koła); naruszenie zasady spowoduje naliczenie kary w wysokości 3.000 PLN z tytułu złamania warunków umowy
m) pokryć wszystkie koszty mandatów, opłat itp. otrzymanych przez Najemcę i/lub kierowcę pojazdu;
Najemca ponosi w tym aspekcie pełną i całkowitą odpowiedzialność; zobowiązanie ciąży na Najemcy do dnia uiszczenia kar
3 ) Najemca winien niezwłocznie poinformować Wynajmującego o:
a) kradzieży, utracie, uszkodzeniu lub awarii pojazdu
b) zagubieniu kluczy oraz dokumentów pojazdu
c) pojawiających się usterkach w funkcjonowaniu pojazdu, w tym przebiciu opony
d) otrzymanych mandatach karnych
e) w przypadku kradzieży pojazdu, utraty lub uszkodzenia pojazdu niezwłocznie należy zawiadomić Policję i Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu

WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU:
1 ) bez powiadomienia Wynajmującego i jego zgody pojazd nie może być używany przez osobę inną niż Najemca i wskazaną w umowie jako użytkownik o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego. Jeżeli zostanie ujawniony fakt iż, samochód był używany przez inna osobę niż wskazana w umowie, Najemca ponosić będzie karę w wysokości 2.000 PLN, z tytułu złamania warunków umowy.
2 ) pojazd nie może być wykorzystany w sposób odbiegający od zwykłego użytkowania, a w szczególności
obowiązuje:
a) zakaz podnajmowania pod karą 10.000 PLN
b) zakaz brania udziału w wyścigach, treningach, rajdach, zawodach, testach na prędkość, naukach jazdy, pod karą 10.000 PLN
c) zakaz używania do ciągnięcia przyczep pod karą 10.000 PLN
d) zakaz holowania lub pchania innych pojazdów pod karą 2.000 PLN
e) zakaz jazdy po lasach, bezdrożach, plażach pod karą 2.000 PLN
f) zakaz przewożenia niebezpiecznych lub zakazanych towarów pod karą 2.000 PLN
g) zakaz użytkowania wbrew przepisom prawa – kara 300 PLN
h) okres wynajmu pojazdu może być przedłużony tylko za zgodą Wynajmującego .
i) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w pojeździe pod karą 500 PLN.
j) zakaz sprzedaży samochodu pod karą 10.000 PLN
k) zakaz montażu bagażnika na dachu pod karą 1.000 PLN
l) zakaz przeciążania samochodu pod karą 2.000 PLN
3 ) Odpowiedzialność Najemcy:
a) w przypadku szkody Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania blokady kwoty zabezpieczającej do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie.
b) W przypadku kradzieży samochodu wraz z dokumentami i lub kluczykami do samochodu, Najemca pokrywa 100 % wartości samochodu od ceny zakupu.
c) Najemca ponosi pełną, całkowitą odpowiedzialność za przekazany mu samochód zastępczy w ramach umowy najmu.
d) Jeżeli uszkodzenie, utrata, zniszczenie pojazdu najmowanego bądź zastępczego lub jego części zostały wyrządzone umyślnie bądź wskutek poważnego zaniedbania ze strony Najemcy, albo przez niewykonanie, nieprzestrzeganie warunków umowy, Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność materialną.
4) Odpowiedzialność Wynajmującego
Wynajmujący zobowiązuje się:
a) Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w stosunku do Wypożyczalni spowodowane awarią.
b) Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z winy Najemcy, wówczas nie przysługuje mu prawo do usprawnienia uszkodzonego pojazdu, do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym ani do zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.
c) W przypadku unieruchomienia auta z winy Najemcy, np. wyładowanie akumulatora poprzez nie
wyłączone światła lub radio, wprowadzenie auta w miękki grunt lub śnieg, awaria nie wyklucza opłat wynikających z umowy oraz ogólnych opłat związanych z dojazdem do Użytkownika.
d) zwrócić Najemcy poniesione przez niego koszty usunięcia awarii pojazdu, jeżeli wynajmujący wyraził na to zgodę a Najemca udokumentował poniesione wydatki fakturami VAT wystawionymi na Wynajmującego oraz przedstawił pisemne oświadczenie przedstawiciela Assistance o przyczynie awarii, która to dyskwalifikuję winę Najemcy.
e) Zapewnić ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC)
wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.
f) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i przewożone w najmowanym pojeździe.
g) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku:
–  przekroczenia Umowy Najmu bez poinformowania Wynajmującego
– zgubienia kluczyka lub stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy. W takim wypadku Najemca zobowiązany jest do uiszczenia całkowitych kosztów najmu. Łącznie z całkowitą lub częściową utratą kwoty blokady zabezpieczającej pobranej przez Wynajmującego.
h) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonania oceny technicznej pojazdu w ciągu siedmiu dni od momentu zdania samochodu w przypadku nie dokonania jej ze względu na stan zabrudzenia, uniemożliwiające warunki atmosferyczne, niedostateczną widoczność lub przeoczenie. W momencie gdy wynik tego badania będzie negatywny zdający zostanie o tym powiadomiony w odrębnym trybie a także obciążony finansowo. W takim wypadku kaucja zostaje zatrzymana do czasu skutecznej oceny stanu technicznego.
i) Skrócenie okresu najmu nie stanowi podstawy do zmniejszenia naliczonej kwoty.
j) Wszelkie zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi.

CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH I KAR UMOWNYCH – ( pobierane w pierwszej kolejności z
kwoty blokady zabezpieczającej)
1: Brak dowodu rejestracyjnego 1.000 PLN
2: Brak potwierdzenie ubezpieczenia pojazdu OC 400 PLN
3: Brak kluczyka 500 PLN
4: Brak tablic rejestracyjnych 400 PLN / sztuka
5: Brak naklejki na szybie/ tablicy rejestracyjnej 200 PLN / sztuka
6: Uszkodzenie tapicerki 200 -3.000 PLN
7: Brak kołpaka – 1 szt 100PLN
8: Zniszczenie felgi aluminiowej lub jej brak 1.000 PLN
9: Zniszczenie opony 200 PLN
10: Brak koła zapasowego 500 PLN
11: Brak lewarka 200 PLN
12: Brak trójkąta 100 PLN
13: Brak apteczki 50 PLN
14: Brak gaśnicy 100 PLN
15: Brak dywaników 300 PLN
16: Brak fotelika samochodowego (jeżeli został wypożyczony) 500 PLN

Umowa

 

zawarta w dniu …………………….……………….. we Wrocławiu, pomiędzy:

Czerski sp. j. z siedzibą przy Źródlana 1A, 43-100 Tychy, NIP: 646 294 09 82

zwaną dalej WYNAJMUJĄCYM,

a

Panem/Panią ……………………………………………………………………..tel ……………………………………………..

mail ………….……….…………………………………………………………………………………………………………..

zamieszkałym ………………………………………………………………………………………………………………………..

legitymującym się D.O. nr ……………………………………………………………………………………………………..

posiadającym prawo jazdy nr ………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej NAJEMCĄ,

o następującej treści:

§ 1

WYNAJMUJĄCY oświadcza, że posiada prawa do samochodu osobowego marki ………………………………………………..……….., model…..………………………….o numerze rejestracyjnym………………………………………,polisa nr …………………………….……………

§ 2

1. WYNAJMUJĄCY w dniu ……………………………. wypożycza NAJEMCY samochód wskazany § 1 na okres ……………….. dób.

2. Okres wypożyczenia może ulec zmianie w przypadku wyrażenia na to pisemnej zgody przez WYNAJMUJĄCEGO. Przez pisemną zgodę uważa się również korespondencję e-mail.

3. W chwili wypożyczenia samochodu sporządzony zostanie protokół przekazania, a w chwili zwrotu protokół zdania samochodu. W protokole wskazany zostanie stan samochodu (brak uszkodzeń lub wskazanie jakie istnieją) oraz stan licznika jak również godzinę przekazania i godzinę zdania samochodu.

4. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w takim stanie w jakim go wynajął, w przypadku zwrotu samochodu brudnego naliczona zostaje opłata 35 zł.

5. Samochodem może kierować Najemca wskazany w niniejszej Umowie oraz osoby dodatkowe wskazane przez najemcę.

6. Samochód wypożyczony zostanie z pełnym zbiornikiem paliwa i musi być zdany z pełnym bakiem. Koszt paliwa podczas wynajmu pokrywa Najemca.

7. W chwili odbioru samochodu NAJEMCA wpłaci wynajmującemu kaucję w kwocie ……..……….…………… zł.

§ 3

1. Za wypożyczenie samochodu wskazanego w § 1 NAJEMCA zapłaci WYNAJMUJĄCEMU kwotę …………………….…….zł brutto za jedną dobę wynajmu. Płatność zostanie uregulowana przed wydaniem.

2. Każda rozpoczęta doba wynajmu będzie liczona jak cała doba.

Godzina przekazania samochodu wskazana zostanie w protokole, o którym mowa w § 2 ust. 3.

3. WYNAJMUJĄCY w chwili zdawania samochodu przedłoży NAJEMCY fakturę.

4. W chwili regulowania należności rozliczona zostanie kaucja, o której mowa w § 2 ust. 7 niniejszej Umowy.

§ 4

1. NAJEMCA zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO o zdarzeniach dotyczących samochodu (kolizja, kradzież itp.).W samochodzie obowiązuje BEZWGLĘDNY ZAKAZ PALENIA POD KARĄ 500 zł

2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy NAJEMCA winien kontaktować się z Wynajmującym.

3. Opcje dodatkowe, dopłaty oraz promocje:

a) Limit km dla wynajmu na okres krótszy niż 2 dni 250 km, powyżej dopłata 10 zł za każde rozpoczęte 100 km

b) Wydanie / zwrot pojazdu na terenie Wrocławia:

a. 0 zł w godzinach od 5.00 do 23.00,

b. 35 zł za każdą czynność w godzinach od 23.00  do 5.00

c) Możliwość zwrotu brudnego pojazdu –35 zł TAK □ / NIE □

d) Kierowca poniżej 25 roku życia lub posiadający prawo jazdy krócej niż 1 rok –20 zł za dzień TAK □ / NIE □

f) Dodatkowy kierowca:

1. ……………………………………………..

2. ………………………………………………

g) Wyjazd za granice (tylko państwa UE oraz państwa partnerskie) za dzień TAK □ / NIE □

§ 5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy KC.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swej ważności  wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Protokół przekazania/zdania samochodu stanowi integralną cześć Umowy.

4. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Wynajmujący                                                                                                          Najemca

Protokół zdawczo odbiorczy samochodu
Marka ………………………….……… Numer rej. ………………………………..
Odbiór                                                                       Zwrot

Odbiór pojazdu                                                       Zwrot pojazdu
PRZEBIEG: ………………………………….            PRZEBIEG: ………………………………..
PALIWO: ……………………………………..            PALIWO: ……………………………………
DOWÓD REJESTRACYJNY: …………….            DOWÓD REJESTRACYJNY: ……………

Polisa ……………………………………………             Polisa ………………………………………….
GAŚNICA: ………………………………………            GAŚNICA: ……………………………………….
TRÓJKĄT: ……………………………………..            TRÓJKĄT: ………………………………………..
KOŁO ZAPASOWE + klucze: …………..            KOŁO ZAPASOWE + klucze: ……………
Dywaniki: ………………………………………            Dywaniki: …………………………………………

                                                                                        stan
                                                                       odbiór                  zwrot
                                                                       OK / X                 OK / X
1. Błotnik przedni lewy
2. Drzwi przednie lewe
3. Poszycie progu lewego
4. Drzwi tylnie lewe
5. Błotnik tylni lewy
6. Drzwi tyłu nadwozia
7. Błotnik tylni prawy
8. Drzwi tylnie prawe
9. Poszycie progu prawego
10. Drzwi przednie prawe
11. Błotnik przedni prawy
12. Pokrywa komory silnika
Uwagi:
Odbiór: Data ………………………………….. Godzina: ……………………………………
Pokwitowanie wpłaty:
Opłata za wynajem ……………………………….. zł
Kaucja ……………………………………………………..zł
Najemca:                                                                                       Wynajmujący
………………………………….                                                       ……………………………………….
Zwrot: Data ………………………………….. Godzina: ……………………………………
Pokwitowanie zwrotu kaucji gotówką / kartą / przelewem:
Kaucja ………………………………………..zł    Dopłata za przekroczenie limitu km …………….………….. zł
Najemca:                                                                                      Wynajmujący
………………………………….                                                       ……………………………………….